Oppimisen tavat ja mahdollisuudet – Syventävä osio

Ohjeet

Voit syventää osaamistasi etenemällä seuraavasti: 

Teemana TYÖELÄMÄSSÄ /TYÖELÄMÄLÄHTÖISESTI OPPIMINEN

 1. Minivideoiden katsomisen jälkeen perehdy muuhun materiaaliin (mm. tämän sivun lähteet, laki 531/2017)
 2. laadi oma SWOT ”Minä työelämälähtöisen oppimisen ohjaajana ja mahdollistajana” -> ja sen jälkeen
 3. laatikaa esim. opettajatiimissä strateginen SWOTin (aikajänne 5 vuotta). Laatikaa strateginen SWOT samalla teemalla, mutta nyt näkökulmana ME tiiminä / meidän ORGANISAATIO.
 4. Kiteyttäkää lopuksi yhdessä tiimin kanssa, mitä muutos edellyttää:
  • toimintaympäristöltä
  • johtamiselta
  • kollegoilta
  • minulta itseltä

Osaamistavoitteet

 • Pohtii ja kehittää omaa opettajuuttaan suhteessa osaamisperusteiseen ammatilliseen koulutuksen
 • Ohjaa ja opettaa hyödyntäen monimuotoisia ja työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä
 • Valmentaa opiskelijaa ammattipedagogiikkaa hyödyntäen itseohjautuvuuteen
 • Tukee opiskelijaa HOKSin tavoitteiden saavuttamiseen ja oman oppimisensa vastulliseksi toimijaksi 
 • Tiedostaa, tunnistaa ja hyödyntää laajasti erilaisia joustavia mahdollisuuksia ja menetelmiä osaamisen hankkimiseen ja osoittamiseen sekä ryhmässä että yksilöllisesti erilaisia polkuja hyödyntäen
 • Mahdollistaa monimuotoiset ja laaja-alaiset oppimisprosessit tutkinnon perusteet ja opiskelijan yksilölliset aikataulut (HOKS) huomioiden
 • Ohjaa ja opettaa hyödyntäen monimuotoisia ja työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä ja verkostoja
 • Toimii opiskelija- ja työpaikkalähtöisesti HOKS-prosessin suunnittelussa ja toteuttamisessa, työpaikkojen perustehtävän ja tarpeet huomioiden

Kehitä osaamistasi:

SWOT (yksilö) ja strateginen SWOT (tiimi)

SWOT (yksilötyöskentely)

Strateginen SWOT (yhteisöllinen työskentely)

 1. Kirjatkaa ensin uloimpiin laatikoihin yksilöllisen SWOTin tuottamat ajatukset.
 2. Sen jälkeen peilatkaa
  • vahvuuksia suhteessa mahdollisuuksiin: miten mahdollisuuksia voidaan hyödyntää niin, että syntyy voittava strategia
  • miten heikkouksia voidaan kehittää mahdollisuuksien avulla
  • miten vahvuuksien avulla torjutaan uhkia
  • miten vältetään tulevia kriisejä, joita on tunnistettu uhkina ja heikkouksina.
Strateginen SWOT (yhteisöllinen työskentely)

Kiteytys: mitä muutos edellyttää:

 1. toimintaympäristöltä
 2. johtamiselta
 3. kollegoilta
 4. minulta itseltä

Huom! Mikäli oppilaitoksellanne on kiinnostusta, yhteistyössä ammatillisten opettajakorkeakoulujen kanssa voidaan järjestää myös yhteinen palaute/ koulutustilaisuus tai – prosessi, jossa tarkastellaan strategisia SWOTeja ja niiden tuottamaa toimenpideohjelmaa. Mikäli haluatte sparrausta strategisen SWOTin laatimiseen, autamme mielellämme.

Julkaisuja ja kirjallisuutta:

Kukkonen, H. (2018). Osaamisperusteisuus ja opettajan identiteetti. Teoksessa H. Kukkonen ja A. Raudasoja (toim.) Osaaminen esiin – ammatillisen koulutuksen reformi ja osaamisperusteisuus. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A. Tutkimuksia 23. http://www.tamk.fi/-/julkaisu-osaaminen-esiin.

Kukkonen, H. ja Marttila, L. (2017). Kuviteltua todellisuutta – ammattikorkeakoulu oppimisen ja opiskelun ympäristönä. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A. Tutkimuksia 19. https://www.tamk.fi/web/tamk/-/kuviteltua-todellisuutta-ammattikorkeakoulu-oppimisen-ja-opiskelun-ymparistona

Malinen, A. ja Salo, P. (2018). Ammatillinen opettajuus syvenevänä osallisuutena työelämän käytännöissä. Teoksessa A. Raudasoja, A. Norontaus, A. Tapani ja R. Ylitervo (toim.) Innokkaasti edelläkävijänä! Kohti opetus- ja ohjaushenkilöstön uudistuvia identiteettipositioita. Parasta osaamista – verkostohanke 11/2018. HAMKin julkaisuja 4/2018. https://issuu.com/hamkuas/docs/hamk_innokkaasti-edellakavijana_eju

Maunu, A. (2018a). Opettaja, kasvattaja ja jotain muuta. Ammatillisten opettajien ammatti-identiteetti arjen käytäntöjen näkökulmasta. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 20(4), 70-87.

Raudasoja, A., Norontaus, A., Tapani, A. ja Ylitervo, R. (2018). Innokkaasti edelläkävijänä! Kohti opetus- ja ohjaushenkilöstön uudistuvia identiteettipositioita. Parasta osaamista – verkostohanke 11/2018. HAMKin julkaisuja 4/2018. https://issuu.com/hamkuas/docs/hamk_innokkaasti-edellakavijana_eju

Vilppola, J., Hämäläinen, R., Vähäsantanen, K., & Salo, P. (2020). Opettajana jo toimivan opettajaopiskelijan osaamisen kehittyminen – osaamisperustainen ja työelämälähtöinen ammatillinen opettajankoulutus. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja22(2), 32–51.

 https://journal.fi/akakk/article/view/95962

Ammatillisen opettajan digitaalinen osaaminen

Etenkin pandemia-aika osoitti, että ammatillisen opettajan ja ohjaajan digitaalinen osaaminen on yhä tärkeämpää digitalisoituvassa yhteiskunnassa ja työelämässä. Lisämateriaalina ohessa tutustuttavaksi on laaja kooste digitaaliseen pedagogiikkaan liittyen, joka on syntynyt ammatillisten opettajaopintojen kehittämistyönä.