Oppimisen tavat ja mahdollisuudet – Syventävä osio

Ohjeet

Voit syventää osaamistasi etenemällä seuraavasti:

 1. katsomalla laajemmat alla oleviin aiheisiin liittyvät webinaarit tai perehtymällä muihin aineistoihin,vertaisoppimalla (haastattelut, havainnoinnit)
 2. laatimalla oman SWOTin ja sen jälkeen
 3. laatimalla esimerkiksi opettajatiimissä strategisen SWOTin (aikajänne 5 vuotta). Laatikaa strateginen SWOT yhdistämällä teemat 1&2 Ammatillinen opettaja 2.0 ja Uusi opiskelijuus ammatillisessa koulutuksessa sekä teemat 3&4 #amispedagogiikka ja Työelämäläheisyys.
 4. lopuksi kiteyttämällä yhdessä tiimin kanssa, mitä muutos edellyttää:
  • toimintaympäristöltä
  • johtamiselta
  • kollegoilta
  • minulta itseltä

Osaamistavoitteet

 • Pohtii ja kehittää omaa opettajuuttaan suhteessa osaamisperusteiseen ammatilliseen koulutuksen
 • Ohjaa ja opettaa hyödyntäen monimuotoisia ja työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä
 • Valmentaa opiskelijaa ammattipedagogiikkaa hyödyntäen itseohjautuvuuteen
 • Tukee opiskelijaa HOKSin tavoitteiden saavuttamiseen ja oman oppimisensa vastulliseksi toimijaksi 
 • Tiedostaa, tunnistaa ja hyödyntää laajasti erilaisia joustavia mahdollisuuksia ja menetelmiä osaamisen hankkimiseen ja osoittamiseen sekä ryhmässä että yksilöllisesti erilaisia polkuja hyödyntäen
 • Mahdollistaa monimuotoiset ja laaja-alaiset oppimisprosessit tutkinnon perusteet ja opiskelijan yksilölliset aikataulut (HOKS) huomioiden
 • Ohjaa ja opettaa hyödyntäen monimuotoisia ja työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä ja verkostoja
 • Toimii opiskelija- ja työpaikkalähtöisesti HOKS-prosessin suunnittelussa ja toteuttamisessa, työpaikkojen perustehtävän ja tarpeet huomioiden

Kehitä osaamistasi:

SWOT ja strateginen SWOT

SWOT (yksilötyöskentely)

Strateginen SWOT (yhteisöllinen työskentely)

 1. Kirjatkaa ensin uloimpiin laatikoihin yksilöllisen SWOTin tuottamat ajatukset.
 2. Sen jälkeen peilatkaa
  • vahvuuksia suhteessa mahdollisuuksiin: miten mahdollisuuksia voidaan hyödyntää niin, että syntyy voittava strategia
  • miten heikkouksia voidaan kehittää mahdollisuuksien avulla
  • miten vahvuuksien avulla torjutaan uhkia
  • miten vältetään tulevia kriisejä, joita on tunnistettu uhkina ja heikkouksina.
Strateginen SWOT (yhteisöllinen työskentely)

Kiteytys: mitä muutos edellyttää:

 1. toimintaympäristöltä
 2. johtamiselta
 3. kollegoilta
 4. minulta itseltä

Huom! Mikäli oppilaitoksellanne on kiinnostusta, yhteistyössä ammatillisten opettajakorkeakoulujen kanssa voidaan järjestää myös yhteinen palaute/ koulutustilaisuus tai – prosessi, jossa tarkastellaan strategisia SWOTeja ja niiden tuottamaa toimenpideohjelmaa. Mikäli haluatte sparrausta strategisen SWOTin laatimiseen, autamme mielellämme.

Materiaalit

Webinaarilinkit:

Ammatillinen opettajuus 2.0: https://connect.funet.fi/po7fuoulva4b/
Uusi opiskelijuus: https://connect.funet.fi/pcyi59l65d6u/
#amispedagogiikka: https://connect.funet.fi/po7fuoulva4b/
Työelämäläheisyys: https://connect.funet.fi/pxx72g0w01q2/

Julkaisuja ja kirjallisuutta:

Kukkonen, H. (2018). Osaamisperusteisuus ja opettajan identiteetti. Teoksessa H. Kukkonen ja A. Raudasoja (toim.) Osaaminen esiin – ammatillisen koulutuksen reformi ja osaamisperusteisuus. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A. Tutkimuksia 23. http://www.tamk.fi/-/julkaisu-osaaminen-esiin.

Kukkonen, H. ja Marttila, L. (2017). Kuviteltua todellisuutta – ammattikorkeakoulu oppimisen ja opiskelun ympäristönä. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A. Tutkimuksia 19. https://www.tamk.fi/web/tamk/-/kuviteltua-todellisuutta-ammattikorkeakoulu-oppimisen-ja-opiskelun-ymparistona

Malinen, A. ja Salo, P. (2018). Ammatillinen opettajuus syvenevänä osallisuutena työelämän käytännöissä. Teoksessa A. Raudasoja, A. Norontaus, A. Tapani ja R. Ylitervo (toim.) Innokkaasti edelläkävijänä! Kohti opetus- ja ohjaushenkilöstön uudistuvia identiteettipositioita. Parasta osaamista – verkostohanke 11/2018. HAMKin julkaisuja 4/2018. https://issuu.com/hamkuas/docs/hamk_innokkaasti-edellakavijana_eju

Maunu, A. (2018a). Opettaja, kasvattaja ja jotain muuta. Ammatillisten opettajien ammatti-identiteetti arjen käytäntöjen näkökulmasta. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 20(4), 70-87.

Raudasoja, A., Norontaus, A., Tapani, A. ja Ylitervo, R. (2018). Innokkaasti edelläkävijänä! Kohti opetus- ja ohjaushenkilöstön uudistuvia identiteettipositioita. Parasta osaamista – verkostohanke 11/2018. HAMKin julkaisuja 4/2018. https://issuu.com/hamkuas/docs/hamk_innokkaasti-edellakavijana_eju