Ohjaus – Syventävä osio

Osaamistavoitteet

 1. Ohjaa opiskelijaa tämän elämäntilanteen, ohjaustarpeen ja uratoiveet huomioiden.
 2. Valmentaa opiskelijaa itsearviointiin ja oman osaamisensa tunnistamiseen.
 3. Hallitsee monimuotoisesti ohjauksen eri menetelmiä ja ympäristöjä.
 4. Toteuttaa ohjauskeskustelun eettisesti, pedagogisesti ja HOKS-määräysten mukaisesti.
 5. Ohjaa erilaisia ryhmiä sekä huomioi ja ohjaa monenlaisia opiskelijoita heidän tuen tarpeensa huomioiden.

Ohjeet

 1. Tutkikaa osaamistavoitteita ja teemoja työyhteisössänne.
 2. Millaisia osaamisen kehittämistarpeita nousee esille?
 3. Olkaa yhteydessä ammatilliseen opettajakorkeakouluun.
 4. Ammatillisen opettajakorkeakoulut toimivat verkostona ja suunnittelevat kanssanne tarpeisiinne sopivan valmennuksen.

Materiaalit

Arjen ohjaushaasteita työpaikalla

Arvoi ohjausosaamistasi työelämässä oppimisen näkökulmasta:

Työelämässä oppimisen laatukriteerit ovat työpaikan ja oppilaitoksen yhteinen kehittämisen työkalu, jonka avulla arvioidaan työelämässä oppimisen prosessin toteutumista ja vaikuttavuutta. (osaan.fi)

Kehitä osaamistasi

Ammatilliset opettajakorkeakoulut tarjoavat valmennuksia ja työpajoja ohjausosaamisen kehittämiseksi mm. seuraavista teemoista

Teema 1:

 • Opiskelijan ammatti-identiteetin rakentaminen
 • Opiskelijoiden elämäntilanteiden ja -hallinnan ymmärrys
 • Opiskelijoiden vahvuuksien ja kehittämisen kohteiden tunnistaminen ja
 • Ohjaustarpeen arviointi
 • Opiskelijan valmentaminen itsearviointiin ja reflektointiin
 • Opiskelijan ohjaaminen osaamisensa tunnistamiseen ja näkyväksi tekemiseen ja oman osaamisen markkinointiin
 • HOKS ja urasuunnitelma

Teema 2:​

 • Yksilö-, pienryhmä-, suurryhmä- ja verkko-ohjaus eri ympäristöissä
 • (vertaisohjauksen hyödyntäminen, työpaikka ohjauksen ympäristönä, ohjauksen tuki työpaikalle)
 • Digitaalisten välineiden hyödyntäminen ohjauksessa
 • Ohjauskeskusteluosaaminen
 • Ohjauksen dokumentointi ja seuranta

Teema 3:

 • Ryhmädynaamiset taidot ja opiskelijan vertaisoppimisen vahvistaminen muuttuvissa ryhmissä
 • Tilannetaju ja tunneäly, läsnäolo ja näihin perustuva dialogisuus
 • Kohtaamisen taidot huomioiden monenlaiset opiskelijat ja opiskelijoiden yksilöllisyys ohjauksessa
 • Erityisryhmien ja erityistä tukea tarvitsevien ohjaamisen taidot

Vahvuuksien ja oppimistyylien tunnistaminen ja hyödyntäminen ohjauksessa

Hyvässä ohjauksessa ohjaaja huomioi ohjattavan vahvuudet ja oppimistyylit. Ohjaajan tulee sopeuttaa oma ohjaustapa ohjattavan mukaan tukemalla vahvuuksia, kannustamalla ja ohjaamalla oikea-aikaisesti. Ohjattavan vahvuuksia voidaan huomioida käyttämällä erilaisia opetus- ja ohjausmenetelmiä, sekä tarjoamalla mahdollisuuksia valita erilaisia suoritustapoja tehtävien tekemisessä.

Oman oppimistyyliin ja vahvuuksien tunnistamisessa voidaan hyödyntää erilaisia testejä: 
 Oppimistyylitesti:
https://oppivaohjaaja.blogspot.com/2011/02/aistihavaintokanava-oppimistyylitesti.html
https://www.verkkovaria.fi/opiskelijantuki/oppimisentuki/?page_id=86

Tyyppitesti (vahvuudet): https://duunitori.fi/tyyppitesti/liideri-enfj

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ohjauksessa

Jokaisella opiskelijalla on oikeus turvalliseen ja hyvinvointia edistävään opiskeluympäristöön, sekä oikeus saada tarvitsemaansa tukea ja ohjausta opintoihinsa. Turvallisessa opiskeluympäristössä opiskelija voi kokea itsensä hyväksytyksi sellaisena kuin on ja uskaltaa tuoda omat näkemyksensä ja mielipiteensä esille.

Koulutuksen järjestäjän on edistettävä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassa. Oppilaitoksessa on oltava menettelytavat, joilla seurataan, arvioidaan ja tarvittaessa puututaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen.

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuus-ammatillisessa-koulutuksessa

Sateenkaari koulussa, (21 min.): https://youtu.be/dQ3q8VnUHZQ
Yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys – Mitä ne tarkoittavat? 4:23  https://youtu.be/whZaFz_8NRM

Kieli- ja kulttuuritietoinen ohjaus

Kulttuuritietoisuus ohjauksessa tarkoittaa sitä, että ohjaaja huomioi kulttuurin vaikutuksen sekä itseensä ohjaajana että ohjattavaan. Ohjaajan monikulttuurisuusvälineistöön voisi kuulua esimerkiksi tietoa:

 • ohjattavan tilanteesta ja niistä kulttuuriin liittyvistä asioista, jotka ovat merkittäviä kussakin ohjaustilanteessa.
  • miten kulttuuritausta voi vaikuttaa oppimiseen ja työyhteisössä toimimiseen.
  • mitä ohjattava odottaa ohjaukselta
  • ohjaajan oma ajattelu: miten oma kulttuuritausta vaikuttaa ajatteluun ja toimintaan?

Etenkin maahanmuuttajien ohjauksessa selkokielen käyttö on tärkeää. Selkokielisessä tekstissä ja puheessa vältetään pitkiä sanoja ja vaikeita rakenteita sekä käytetään lyhyitä lauseita. Puhetta myös havainnollistetaan ja käytetään kuvia tukemassa viestintää.

Toimintakulttuuriltaan kielitietoisessa oppilaitosyhteisössä keskustellaan kieliin ja kieliyhteisöihin kohdistuvista asenteista ja ymmärretään kielen keskeinen merkitys oppimisessa, vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä sekä identiteettien rakentumisessa ja yhteiskuntaan sosiaalistumisessa.

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kieli-ja-kulttuurivahemmistot

https://www.tekoihin.fi/wp-content/uploads/2018/08/monikulttuurisen_ohjauksen_vihko_web.pdf

https://salpro.salpaus.fi/esitteet/ESITTEET_2010/Kielitukiopas.pdf

Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa

Erityisen tuen avoimet verkkoaineistot

Erityisen tuen verkkoaineistojen tavoitteena on vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön erityiseen tukeen liittyvää osaamista. Aineisto on jäsennetty neljään toisiaan täydentävään erityisen tuen osaamisalueeseen: 

1.    Opettajan eettinen osaaminen

2.    Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki

3.    Erityinen tuki työpaikalla

4.    Moniammatillinen yhteistyö ja verkostot

Aineistot perustuvat Parasta osaamista -hankkeessa tuotettuihin ja pilotoituihin verkko-opintoihin. Julkiset versiot aineistoista ovat käytettävissäsi Digma-oppimisympäristössä ilman kirjautumista. 

Ohjeet 

Tutustu erityisen tuen verkkoaineistoihin. Tutki osioiden osaamistavoitteita ja sisältöjä sekä materiaaleja.  Millaista erityisen tuen osaamista tarvitset omassa työssäsi? Tee osioihin liittyviä soveltavia tehtäviä. Voit hyödyntää aineistoja ja tehtäviä myös työyhteisössäsi.

Hanki lisää osaamista opettajakorkeakoulujen koulutustarjonnasta.