Ohjaus

Ohjeet

Ohjaus oppilaitoksessa on jatkuvaa, vuorovaikutteista ja tavoitteellista toimintaa opiskelijan oppimisen, kasvun ja kehityksen tueksi. Ohjaus on kaikkien oppilaitoksessa sekä erilaisissa oppimisympäristöissä työskentelevien yhteistä työtä. Oppilaitoksen toimintakulttuuri tukee ohjauksen järjestämistä.

Työelämän nopeat muutokset, työvoimatarve, koulutuksen järjestämisen tuloksellisuuspaineet sekä yhteiskunnan taloudellinen tilanne, nuorten elämänhallintataidot ja syrjäytyminen sekä oppivelvollisuuden laajeneminen ovat asioita, jotka osaltaan edellyttävät opettajien ohjausosaamisen kehittämistä.

Lähde: Hyvän ohjauksen kriteerit, Opetushallitus, https://opintopolku.fi/wp/wp-content/uploads/2015/11/158918_hyvan_ohjauksen_kriteerit-1.pdf

 

Tässä moduulissa tutustutaan ohjaukseen, joka on keskeinen teema ammatillisen opettajan työssä. Ensimmäisellä sivulla johdatellaan aiheeseen ja määriteellään, mihin ohjausta tarvitaan. Syventävästä osasta löytyvät ammatillisen opettajan ohjausosaamiseen liittyvät osaamistavoitteet ja materiaaleja.

Pohdi aluksi

Ohjaus on ammatillisen opettajan keskeinen tehtävä, mihin ohjausta tarvitaan? Löydät hyödyllistä materiaalia ja lisätietoja ohjaan.fi – sivustolta!

Opettajan ohjaustaidot

Ohjaus käsitteenä on moniselitteinen. Sana ’ohjaus’ viittaa usein ohjausvuorovaikutukseen ja ohjauksen prosessiin eri aloilla. Ohjauksen tavoitteena on erilaisen vuorovaikutuksen ja keskustelun keinoin tukea ja edistää opiskelijan opiskelu- ja oppimisprosessia eri vaiheissa.

Ohjastaidon kehittyminen edellyttää opettajalta ja ohjaajalta:
– vuorovaikutus- ja ohjaussuhteen ammatillisen erityisluonteen tiedostamista,
– oman vuorovaikutuksen ja ohjausotteen kriittistä tarkastelua ja tietoista pyrkimystä kehittää niitä
– kykyä luoda luottamuksellinen ja positiivinen ilmapiiri vuorovaikutus- ja ohjaussuhteeseen

Opaslehtinen vuorovaikutuksen ja ohjauksen sujumiseen  

Uraohjausosaamista opetus- ja ohjaushenkilöstölle

Työelämä on kiihtyvässä muutoksessa, eikä ole helppoa ennustaa, millaista osaamista työpaikoilla muutaman vuoden kuluttua tarvitaan. Harva selviytyy koko työuraansa yhdellä pohjakoulutuksella, joten uudelleen kouluttautumisesta ja jatkuvasta oppimisesta on tullut välttämätöntä. Ammatillinen koulutus myös palvelee tavoitteiltaan ja valmiuksiltaan yhä moninaisempaa opiskelijajoukkoa. Tämän johdosta uraohjaus on siis nyt tärkeämpää kuin koskaan.

Lähde: Uraohjauksen käsikirja (Salpaus)

Siksak – Uraohjausta (Raudasoja & Heino toim.)