Rohkeasti uudistamaan ja eteenpäin!

Johdanto

Millaista osaamista ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö tarvitsee toimiakseen osaamisperusteisessa, henkilökohtaistetussa ja työelämälähtöisessä ammatillisessa koulutuksessa?

Opetushallituksen rahoittamassa Parasta Osaamista -verkostohankkeessa alotettiin tämän sivuston rakentaminen 2018-2019 ja sitä on jatkettu 2020-2021 edelleen Opetushallituksen rahoittamana. Sivuston materiaalien ajantasaisuus on tarkistettu syksyllä 2o21.

Osaamiskokonaisuus sisältää viisi ammatillisen opetus- ja ohjaushenkilöstön tueksi rakennettua moduulia:

Moduulit

Henkilökohtaistaminen

Henkilökohtaistamisen on todettu olevan aivan keskeisin prosessi koulutuksen järjestäjien ja ammatillisten opettajien toiminnassa. Ennen kaikkea henkilökohtaistaminen on kuitenkin opiskelijan asiakaslähtöistä ja osaamisperusteista osaamisen kehittymiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävää pedagogista työtä.

Henkilökohtaistamisessa korostuvat työelämän ja tutkintojen tunteminen, kohtaamis- ja vuorovaikutusosaaminen, suunnittelutaidot sekä yhteistyön tekeminen eri toimijoiden kesken.

Lue lisää

Ohjaus

Opiskelijalla on oikeus saada eri oppimisympäristöissä sellaista ohjausta, joka mahdollistaa ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamisen sekä tukee opiskelijoiden kehitystä hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi.

Ohjaus on olennaista oppimisen kannalta ja sen avulla luodaan suuntaa oppimiselle. Ohjaajan tehtävänä on luoda oppijalle erilaisia oppimiskokemuksia.

Lue lisää

Oppimisen tavat ja mahdollisuudet

Uudenlaisten oppimisen tapojen ja mahdollisuuksien ymmärtäminen ja kehittäminen korostuvat uudessa ammatillisessa koulutuksessa. Opettajat toimivat opettajina, valmentajina ja ohjaajina hybrideissä oppimisympäristöissä.

Lue lisää

Näytöt ja osaamisen arviointi

Näytöt ja osaamisen arviointi ovat keskeisiä toimia ammatillisessa koulutuksessa. Näytöt ovat osa tutkintojen järjestämistä ja suorittamista. Näyttöjen suunnittelua ohjaavat ammatillisen koulutuksen säädökset ja tutkinnon perusteet. Opettajalla tulee olla riittävä ammattitaito järjestää näyttöjä ja toimia osaamisen arvioijana.

Tässä osiossa perehdytään osaamisen arvioinnin suunnitteluun ja järjestämiseen sekä osaamisen arviointiin.

Lue lisää

Johda ja kehitä omaa työtäsi

Haluatko kehittää valmiuksiasi johtaa omaa työtäsi? Pohditko, miten toimia tuloksellisesti työyhteisösi moniammatillisissa tiimeissä ja yhteistyöverkostoissa?

Oman työn johtamisen ja kehittämisen teemaa voit pohtia itsenäisesti ja kollegoidesi kanssa annetun materiaalin pohjalta. Mikäli haluat kehittää osaamistasi syvemmin, tutustu ammatillisten opettajakorkeakoulujen järjestämään koulutukseen moduulin syventävässä osiossa.

Lue lisää